personeelsadvies voor het notariaat

Onze visie

Raat notariaat personeelsadvies heeft tot doel notarissen/notariskantoren en kandidaten snel, nauwkeurig en efficiënt met elkaar te verbinden om te komen tot een duurzame en succesvolle samenwerking. Centrale uitgangspunten daarbij zijn professionaliteit, betrouwbaarheid en respect met de focus op het behalen van het afgesproken resultaat en het leveren van maatwerk.

Wij streven naar een duurzame en succesvolle relatie met zowel opdrachtgever als kandidaat.

Heldere gedragscode

Raat notariaat personeelsadvies hanteert een heldere gedragscode en baseert zich bij de uitoefening van de werving- en selectieactiviteiten op de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. Deze gedragscode is gebaseerd op onderstaande uitgangspunten:

  • Wij nemen uitsluitend opdrachten aan die wij succesvol denken te kunnen volbrengen.
  • Wij werken uitsluitend in opdracht van bedrijven en organisaties. Wij accepteren alleen een honorarium van opdrachtgevers.
  • Iedere opdracht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming verstrekken wij geen informatie over opdrachtgevers of kandidaten aan derden.
  • Indien werknemers van opdrachtgevers op eigen initiatief schriftelijk reageren op een door ons verzorgde personeelsadvertentie- of campagne, zijn wij vrij deze kandidaten op te nemen in de betreffende werving- of selectieprocedure.

Aansprakelijkheid

Raat notariaat personeelsadvies gaat een inspanningsverplichting aan met de opdrachtgever. Wij geven geen garantie op het beoogde resultaat en gaan er vanuit dat de informatie die de kandidaat over zichzelf verstrekt juist is. De gegunde opdracht zullen wij naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van de kandidaat. Raat notariaat personeelsadvies sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten, daaronder begrepen de gevolgschade, van kandidaten die mede als gevolg van de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.

Einde dienstverband

Indien de kandidaat binnen twee maanden niet geschikt blijkt te zijn en daaruit voortvloeiend het dienstverband wordt beëindigd, dan zal Raat notariaat personeelsadvies – onder voorbehoud – een nieuwe kandidaat werven en selecteren zonder daarvoor opnieuw kosten in rekening te brengen.